Події

2024 RIGHTS NOW!

запис трансляції

При­му­со­ва де­пор­та­ція: як по­вер­ну­ти та реабі­лі­ту­ва­ти викра­де­них україн­ських ді­тей

Які виклики на шляху до повернення депортованих та примусово переміщених українських дітей із РФ, Білорусі та з тимчасово окупованих українських територій?

запис трансляції

Осві­тяни, ме­ди­ки, ко­му­на­льни­ки на оку­по­ва­них те­ри­то­ріях — ко­го Україна вва­жає ко­ла­бо­ранта­ми і чи спра­вед­ли­во?

Тож чи справедливо Україна переслідує громадян/-ок за ймовірну співпрацю з ворогом, скільки наразі таких вироків винесено та що варто вдосконалити державі?

запис трансляції

Без імпер­сько­го ми­ну­ло­го: як мо­лодь може впли­ну­ти на про­цес де­ко­ло­ні­зації України

Які виклики та можливості для молоді постають у процесі деколонізації України? Які молодіжні ініціативи вже існують в Україні та як можна підтримати й розширити участь молоді в деколонізаційних процесах?

запис трансляції

Пра­во на спра­вед­ли­вість. Як не за­бу­ти про інте­ре­си по­тер­пілих під час до­ку­менту­вання воєн­них зло­чи­нів

Як не забути про головну мету нашої праці — встановлення справедливості в інтересах потерпілих — і не підмінити її власними амбіціями, клікбейтними заголовками, шокуючим відеорядом і таким недоречним хайпом?